1.  Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ‘Garage 20’. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ‘Garage 20’. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ‘Garage 20’ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ‘Garage 20’ erkend.

1.4
‘Garage 20’ garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.  Levering

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal ‘Garage 20’ bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3
Aan de leveringsplicht van ‘Garage 20’ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘Garage 20’ geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3.  Prijzen en Btw

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in euro`s. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten zijn eveneens inclusief 21% BTW.

 

4.  Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden aan te melden voor retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ‘Garage 20’ voor retournering heeft gemeld, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ‘Garage 20’. De afnemer heeft 14 dagen de tijd na melding retournering om de geleverde goederen retour te sturen. Tevens dient de afnemer te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat als ontvangst verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt de ontstane schade doorberekend aan de afnemer. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ‘Garage 20’ er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief aanvankelijke verzendkosten (verzendkosten alleen in geval van gehele retournering) aan de afnemer wordt terugbetaald op dezelfde manier als de afnemer aanvankelijk betaald heeft. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer met hoogstens dezelfde verzendkosten als bij aangekocht artikel(en) vermeld stond of bij aankoop overeengekomen zijn.

4.2
Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

5.  Gegevensbeheer

5.1
Indien u een bestelling plaatst bij ‘Garage 20’, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘Garage 20’. ‘Garage 20’ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2
‘Garage 20’ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6.  Garantie en conformiteit

6.1
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ‘Garage 20’) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ‘Garage 20’ of in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Kosten voor terugzending komen voor rekening afnemer. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4
Indien klachten van de afnemer door ‘Garage 20’ gegrond worden bevonden, zal ‘Garage 20’ naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ‘Garage 20’ en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ‘Garage 20’) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Garage 20’ gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ‘Garage 20’ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5
‘Garage 20’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6
Deze garantie geldt niet:

  • indien en zolang de afnemer jegens ‘Garage 20’ in gebreke is;
  • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ‘Garage 20’ zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7.  Aanbiedingen

7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ‘Garage 20’ zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden ‘Garage 20’ slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4
Aanbiedingen van ‘Garage 20’ gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5
‘Garage 20’ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8.  Overeenkomst

8.1
Een overeenkomst tussen ‘Garage 20’ en een klant komt tot stand nadat een bestelling door ‘Garage 20’ op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2
‘Garage 20’ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9.  Afbeeldingen en specificaties

9.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ‘Garage 20’ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1
‘Garage 20’ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen

worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘Garage 20’ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3
‘Garage 20’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘Garage 20’ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4
Indien ‘Garage 20’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1
‘Garage 20’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1
Eigendom van alle door ‘Garage 20’ aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ‘Garage 20’ zolang de afnemer de vorderingen van ‘Garage 20’ uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
‘Garage 20’ wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2
De door ‘Garage 20’ geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ‘Garage 20’ of een door ‘Garage 20’ aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ‘Garage 20’ haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ‘Garage 20’ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ‘Garage 20’.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ‘Garage 20’ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland kennis, tenzij ‘Garage 20’ er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
13.3
De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform link op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).